fejsbuk (2 kB)
Szkolenia dla Nauczycieli i Rad PedagogicznychSZKOLIMY PROFESJONALISTÓW związanych z edukacją i wychowaniem

SKUPIAMY SPECJALISTÓW zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, rozwiązywaniem trudności w uczeniu się oraz problemów emocjonalnych związanych z dorastaniem i szkołą

Pracujemy z RODZICAMI


Dlaczego warto u nas:
 • Szkolenia wykonywane na zamówienie oraz w formie otwartej
 • Program skrojony na miarę Państwa potrzeb
 • Możliwość przeprowadzenia szkolenia w Państwa placówce
 • Profesjonalni trenerzy
 • Nowoczesny program szkoleniowy
 • Interesujący, interaktywny sposób prowadzenia zajęć
 • Wydajemy certyfikaty uczestnictwa CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU CEDR
 • Ceny: przystępne

Jeżeli jesteś zainteresowana/y którymś z poniższych szkoleń prosimy o telefon pod numer:
+48 501 732 110 (Martin Walczak)
lub mail:zielone (1 kB)

Tematy szkoleń:

 1. STRATEGIE UCZENIA SIĘ I STYLE NAUCZANIA. Rozpoznawanie, spożytkowanie i diagnostyka. METODY AKTYWIZUJĄCE
 2. TECHNIKI UCZENIA SIĘ, czyli EFEKTYWNA NAUKA W SZKOLE
 3. METODY AKTYWIZUJĄCE
 4. SKUTECZNA MOTYWACJA
 5. ZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI W ASPEKCIE MOTYWOWANIA UCZNIÓW DO NAUKI I PRACY WYCHOWAWCZEJ
 6. WSPOŁPRACA I KOMUNIKACJA Z RODZICAMI
 7. PRACA Z UCZNIEM SPRAWIAJACYM PROBLEMY WYCHOWAWCZE
 8. TRENING ANTY-STRESOWY Z ELEMENTAMI PRZECIWDZIAŁANIA WYPALENIU ZAWODOWEMU
 9. NOWOCZESNE METODY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM
 10. NEURODYDAKTYKA
 11. PRACA Z DZIECKIEM ADHD i DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM
 12. COACHING w EDUKACJI
 13. PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI W SZKOLE
 14. ROZWIAZYWANIE KONFLIKTÓW I INTEGROWANIE KLASY - NAUCZYCIEL JAKO LIDER, MEDIATOR I AUTORYTET
 15. WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW KLASOWYCH
 16. KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW O CHARAKTERZE SUPERWIZYJNYM (indywidualne i grupowe)


zielone (1 kB)

Szczegóły szkoleń:


STRATEGIE UCZENIA SIĘ I STYLE NAUCZANIA.
Rozpoznawanie, spożytkowanie i diagnostyka.
METODY AKTYWIZUJĄCE


Celem Szkolenia jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy ,rozpoznawania, rozwijania i ewentualnego korygowania strategii uczenia się, stylów nauczania, efektywnych form pracy z klasą oraz metod aktywizujących.


Tematyka zajęć:
 • Nieświadome układanie
 • Etapy Uczenia
 • Dwie ścieżki uczenia: szkolna (kursy) i intuicyjna
 • Rozpoznawanie Stylów Uczenia się
 • Preferencje sensoryczne
 • Praca z klasą w oparciu o model wzrokowy słuchowy kinestetyczny
 • Jak rozwijać i wzbogacać u dzieci i młodzieży strategię uczenia się
 • Jak rozpoznawać i wzbogacać swój osobisty styl nauczania
 • Jak pracować z klasą wykorzystując wiedzę nt. kanałów zmysłowych
 • Nauczanie multisensoryczne i techniki prezentowania materiału
 • Koncepcja Inteligencji wielorakich
 • Metody aktywizujące i ich zastosowanie

do góryTECHNIKI UCZENIA SIĘ, czyli EFEKTYWNA NAUKA W SZKOLE

Znajomość technik efektywnego uczenia jest doskonałym uzupełnieniem codziennej pracy nauczyciela oraz rozwinięciem jego warsztatu. Sztuka jest ich dopasowanie do potrzeb i możliwości uczniów.

Celem Szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami i metodyką technik efektywnego uczenia dostosowanymi do potrzeb uczniów

Tematyka zajęć:
 • Efektywne czytanie
 • Sztuka zapamiętywania
 • Skuteczne notowanie
 • Metody przygotowywania się do sprawdzianów, egzaminów i odpowiedzi
 • Praca z obszernym materiałem
 • Gimnastyka umysłu, czyli trening szarych komórek - techniki aktywizacji umysłowej
 • Ćwiczenia koncentrujące, aktywizujące i wyciszające
 • Metodyka nauczania technik efektywnej nauki
 • Elementy indywidualizacji procesu nauczania

do góryMETODY AKTYWIZUJĄCE

Celem Szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie praktycznych umiejętności stosowania metod aktywizujących, budowania motywacji, samoakceptacji i wspierania poczucia wartości.

Tematyka zajęć:
 • budowanie atmosfery sprzyjającej kreatywności
 • nauczanie multisensoryczne
 • metody aktywizujące w pracy z klasą i kontakcie indywidualnym
 • metody twórczego myślenia
 • kreatywne rozwiązywanie problemów
 • gry i zabawy rozwijające inteligencję
 • rozwijanie logicznego myślenia, samodzielności i kreatywności
 • aktywizowanie uczniów słabych
 • aktywizowanie uczniów silnych
 • trening twórczości i rozwijanie umiejętności intelektualnych u dzieci
 • problemy w stosowaniu metod aktywizujących
 • wymiana doświadczeń i inspiracji
 • wybrane techniki aktywizujące: definicje, burze mózgów, burza mózgów, metoda projektu, praca w grupach, zadania zespołowe, port folio, śnieżna kula, drzewko decyzyjne, drama scenki, kontridee, strategia kreatywności Walta Disneya, kreatywne rozwiązywanie problemów w procesie twórczym, ćwiczenia z treningu twórczości, ćwiczenia koncentrujące,aktywizujące i wyciszające

do górySKUTECZNA MOTYWACJA

Każdy z nas codziennie toczy walkę o uwagę swoich uczniów. Co zrobić, by te walkę wygrać? Jak sprawić, by uczniowie chcieli się uczyć? Na szkoleniu zastanowimy się, co może budować niechęć uczniów do nauki. Wymienimy się swoimi doświadczeniami i wiedzą dotyczącą sposobów motywowania uczniów. Poszerzymy wiedzę dotyczącą metod motywowania do pracy. Zapoznamy się również z różnymi typami uczniów niezmotywowanych i sposobami zachęcania ich do nauki.

Cele Szkolenia
 • Wymiana doświadczeń związanych z motywowaniem do nauki
 • Rozwijanie umiejętności motywowania do nauki
 • Nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej budowania pozytywnej relacji z dzieckiem, wykorzystywania autorytetu i metod komunikacyjnych do motywowania uczniów do nauki
 • Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe metody motywowania uczniów do nauki
Tematyka zajęć:
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Rozwój psychiczny a motywacja
 • Budowanie motywacji u zależnie od wieku
 • Kierunek motywacji: unikanie - dążenie
 • Autorytet wewnętrzny i zewnętrzny
 • Doświadczenia sukcesu
 • Uznanie w oczach autorytetu
 • Czynniki wpływające na motywację ucznia
 • Zachowania ucznia niezmotywowanego do nauki
 • Wpływ sposobu oceniania na motywację ucznia
 • Metody motywowania uczniów do nauki - skuteczne i nieskuteczne
 • Nagrody i kary a motywacja
 • Motywacja a komunikacja
 • Tworzenie konstruktywnych informacji zwrotnych
 • Motywowanie - bank pomysłów. Praca grupowa nt. skutecznych metod motywujących

do góryZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI W ASPEKCIE MOTYWOWANIA UCZNIÓW DO NAUKI I PRACY WYCHOWAWCZEJ

Celem szkolenia jest wzbogacenie praktycznej wiedzy dotyczącej budowania pozytywnej relacji z uczniem, wykorzystywania autorytetu i metod komunikacyjnych do motywowania uczniów do nauki oraz pracy wychowawczej.

Tematyka zajęć:
 • Budowanie motywacji u dzieci
 • Kierunek motywacji: unikanie - dążenie
 • Autorytet wewnętrzny i zewnętrzny
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Rozwój psychiczny a motywacja
 • Doświadczenia sukcesu
 • Uznanie w oczach autorytetu
 • Style komunikacyjne
 • Bariery w komunikacji
 • Komunikacja w oparciu o 3 KROKI:
  • aktywne słuchanie i patrzenie, czyli sztuka obserwacji
  • dostrojenie, czyli zbudowanie klimatu zaufania i współpracy
  • współpraca oraz prowadzenie (wywieranie wpływu)
 • Jak pozyskiwać, przyjmować i przekazywać informacje zwrotne
 • Przekazywanie trudnych informacji i wydawanie poleceń
 • Komunikacja jasna i czytelna, czyli precyzowanie wypowiedzi
 • Komunikacja z uczniami w oparciu o autorytet
 • Trudne sytuacje w komunikacji
 • Jak zadbać o siebie i swoje zasoby w relacji z uczniami.

do góryWSPOŁPRACA I KOMUNIKACJA Z RODZICAMI

Celem szkolenia jest wymiana doświadczeń oraz wzbogacenie praktycznej wiedzy dotyczącej budowania pozytywnej relacji z rodzicami. Doskonalenie umiejętności komunikacji z rodzicami oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Tematyka zajęć:
 • Potrójny model szkoły (nauczyciele - uczniowie - rodzice)
 • Z czego wynika niechęć rodziców wobec szkoły i nauczycieli?
 • Jakie mogą być właściwe oczekiwania rodziców od szkoły?
 • Spotkania z rodzicami
 • Jak rozmawiać o dzieciach
 • Pozyskiwanie i przekazywanie informacji zwrotnych
 • Techniki budowania motywacji i metody aktywizujące rodziców do współpracy
 • Komunikacja w oparciu o 3 KROKI:
  • aktywne słuchanie i patrzenie, czyli sztuka uważności i obserwacji
  • dostrojenie, czyli zbudowanie klimatu zaufania i współpracy
  • współpraca oraz prowadzenie (wywieranie wpływu)
 • Style myślenia i typy osobowości - jak je rozpoznawać i dopasowywać do nich swoją komunikację
 • Psychogeografia
 • Komunikacja jasna i czytelna, czyli precyzowanie wypowiedzi
 • Wyrażone i niewyrażone obiekcje i zastrzeżenia - jak rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić
 • Od krytyki do uznania - jak sobie radzić z krytyką
 • Trudne rozmowy i sytuacje z rodzicami (np. roszczeniowa postawa, skargi i obwinianie, słuszna i niesłuszna krytyka)
 • I co najważniejsze - jak zadbać o siebie i swoje zasoby w relacji z rodzicami.

do góryPRACA Z UCZNIEM SPRAWIAJACYM PROBLEMY WYCHOWAWCZE

Celem szkolenia jest wzbogacenie praktycznej wiedzy dotyczącej metod pracy z uczniem, sprawiającym kłopoty wychowawcze

Tematyka zajęć:
 • Wychowanie w kontekście rozwoju osobowości
 • Typy osobowości
 • Dostosowanie sposobu komunikacji do poszczególnych typów
 • Najczęściej występujące trudności wychowawcze i metody radzenia sobie z nimi
 • Dzieci z nadpobudliwe i zespołem ADHD
 • Dziecko z zespołem Aspergera
 • Motywowanie do nauki i zmiany
 • Przekazywanie trudnych informacji i wydawanie poleceń
 • Komunikacja jasna i czytelna, czyli precyzowanie wypowiedzi
 • Komunikacja z rodzicami w oparciu o autorytet i kompetencje
 • Trudne rozmowy i sytuacje z uczniami i rodzicami (np. roszczeniowa postawa, skargi i obwinianie, słuszna i niesłuszna krytyka)
 • Prowokacyjne zachowania uczniów
 • Jak zadbać o siebie i swoje zasoby w relacji z uczniami i rodzicami
 • Jak wspierać poczucie wartości wśród dzieci
 • Rola i kompetencje nauczyciela w procesie wychowawczym

do góryTRENING ANTY-STRESOWY Z ELEMENTAMI PRZECIWDZIAŁANIA WYPALENIU ZAWODOWEMU

Powszechnie wiadomo, że stres, szczególnie długotrwały, jest jednym z głównych czynników niesprzyjających skuteczności pracy i komfortowi życia. Choć na krótką metę, może być czynnikiem mobilizującym, w długotrwałym działaniu jest destruktywny. Potrafi znacznie obniżyć nasz intelektualny potencjał i doprowadzić do wypalenia zawodowego. Z drugiej strony, wymagania zawodu nauczyciela (ilość zadań, nieustanna gotowość i pośpiech, kontakty interpersonalne) powodują, że stresu nie da się uniknąć. Niekiedy też stres jest potrzebny, kiedy na przykład mobilizuje nas do działania, czy rozwiązania problemu.

Zasadnicza kwestia nie brzmi, więc: "Co zrobić, by unikać w pracy stresu", lecz: "Jak skutecznie się z nim obchodzić"

Cele szkolenia
po szkoleniu uczestnicy potrafią lepiej:
 • Radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • Regenerować się i mobilizować siebie do działania
 • Budować stany emocjonalne przydatne w działaniu
Tematyka zajęć:
 • Emocje w pracy - wróg czy przyjaciel
 • Rozpoznawanie czynników stresogennych
 • Techniki rozładowywania stresu
 • Tworzenie pozytywnych stanów emocjonalnych
 • Metody autorelaksacyjne
 • Budowanie zasobnych stanów wewnętrznych przydatnych na co dzień i w trudnych sytuacjach
 • Efektywny odpoczynek
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Metody regeneracji umysłowej

do góry


NOWOCZESNE METODY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie problemów , rozwiązań oraz sposobów pracy z uczniem zdolnym.

Tematyka zajęć:
 • Dziecko zdolne - potrzeby, oczekiwania, możliwości i problemy wychowawcze i rozwojowe
 • Specyfika pracy z uczniem zdolnym w klasie
 • System metod efektywnej nauki w pracy z uczniem zdolnym
 • Metody i techniki pracy z dzieckiem zdolnym
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami dziecka zdolnego
 • Relacje z rodzicami dziecka zdolnego

do góryNEURODYDAKTYKA

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie funkcjonowania mózgu i systemu nerwowego oraz praktycznego spożytkowania zasad neurodydaktyki podczas praktyki szkolnej.

Tematyka zajęć:
 • Neurodydaktyka - czym jest?
 • Nauka o funkcjonowaniu mózgu
 • System nerwowy a psychika
 • Neurodydaktyka a motywacja wewnętrzna
 • Wpływ relacji międzyludzkich na efektywność nauczania
 • Telewizja, komputery i internet a struktura mózgu
 • Konflikt miedzy starym a nowym
 • Pochwała różnorodności
 • Nauczanie bazujące na ciekawości poznawczej vs poprzez nakaz
 • Cele edukacji

do góryPRACA Z DZIECKIEM ADHD i DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM

Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że ADHD jest wymysłem psychologów, a dzieci u których zdiagnozowano to zaburzenie są po prostu źle wychowane. W tym stwierdzeniu jest część prawdy: często ADHD towarzyszą zaburzenia zachowania, które nie są objawami choroby. Dlatego jednym z głównych celów szkolenia będzie poznanie głównych kryteriów diagnozy ADHD oraz sposobów stawiania wymagań uczniom z diagnozą zespołu hiperkinetycznego.

Na szkoleniu zapoznamy się z metodami, które wspomogą pracę nauczyciela oraz z technikami, które sprawią, że uczniowie z ADHD będą sobie lepiej radzić sobie z zaburzeniami koncentracji, nadruchliwością i nadmierną impulsywnością.

Cele szkolenia
 • Rozróżnianie objawów ADHD od innych rodzajów niepożądanych zachowań
 • Poznanie sposobów radzenia sobie z zachowaniem ucznia z ADHD
 • Poznanie metod, które pomagają uczniom z ADHD lepiej radzić sobie z zadaniami stawianymi przez szkołę

Tematyka zajęć:
 • Objawy ADHD
 • Zasady pracy na lekcji z uczniami z ADHD , zaburzeniami koncentracji lub nadruchliwością
 • Strategia 'okularów na ADHD'
 • Zasady wydawania poleceń
 • Zasady tworzenia norm obowiązujących na lekcji
 • Organizacja struktury lekcji

do góry


COACHING w EDUKACJI

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie coachingu, coachingu edukacyjnego oraz możliwości wykorzystania jego zasad w pracy z uczniem i rodzicem oraz współpracy nauczycielskiej.

Tematyka zajęć:
 • CO TO JEST COACHING?
 • ZASADY PRACY W COACHINGU
  • Podążanie za klientem (brak oceniania i doradzania)
  • Pytania coachingowe
  • Nastawienie na cel i skoncentrowanie na rozwiązaniu
  • Zaufanie i bezpieczeństwo
 • STRUKTURA i KONTEKST PRACY COACHINGOWEJ
  • Zbudowanie relacji
  • Budowanie świadomości
  • Projektowanie działań
  • Planowanie i wytyczanie celów
  • Monitoring osiągnięć
 • EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE
  • Budowanie dobrego kontaktu
  • Dostrojenie i prowadzenie
  • Aktywne słuchanie
  • Parafraza
 • PYTANIA COACHINGOWE: pytania sięgające sedna
 • OKREŚLANIE CELÓW
  • Dobrze określony cel (NLP)
  • Model SMART
  • Pytania precyzujące cel
 • NARZĘDZIA COACHINGOWE
  • Model GROW
  • Model Koło Życia
  • Action learning
 • COACHING W EDUKACJI - zastosowanie
  • Praca z uczniem
  • Praca z rodzicem
  • Współpraca nauczycieli

do góryPRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI W SZKOLE

Cele szkolenia
 • Lepsze radzenie sobie z sytuacjami w których pojawia się agresja w szkole
 • Dostarczenie narzędzi profilaktycznych i interwencyjnych w pracy z agresją
Tematyka zajęć:
 • Mechanizmy i rodzaje zachowań agresywnych
 • Przyczyny bezpośrednie i psychologiczne pojawiania się agresji
 • Agresja fizyczna i manipulacyjna
 • Charakterystyka sprawców i ofiar
 • Schematy zachowań agresywnych oraz rola nauczyciela w ich rozwiązywaniu
 • Rola kontraktu klasowego w radzeniu sobie z agresją
 • Jak i kiedy interweniować
 • Profilaktyka agresji:
  • Jak rozpoznawać zagrożenie
  • Sposoby bezpośredniego reagowania na agresję
  • Nauka zachowań pozytywnych
  • Jak zadbać o osobiste zasoby przydatne w kontakcie z agresją

do góryROZWIAZYWANIE KONFLIKTÓW I INTEGROWANIE KLASY - NAUCZYCIEL JAKO LIDER, MEDIATOR I AUTORYTET

Konflikty są chlebem powszednim życia szkolnego. Zadaniem nauczyciela jest nie tylko pomoc w ich rozwiązywaniu, ale nauczenie swych podopiecznych, jak je rozwiązywać. Szkoła w ten sposób staje się bezpiecznym miejscem, gdzie prócz matematyki i polskiego nabywamy istotnych umiejętności społecznych.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i integrowania klasy

Tematyka zajęć:
 • Konflikt: rodzaje, źródła, konsekwencje, role
 • Konflikt jako szansa
 • Konflikty jawne i ukryte
 • Nauczyciel jako mediator lub strona konfliktu
 • Jak zbudować z klasą kontrakt który działa
 • Kiedy reagować a kiedy nie reagować na konflikt
 • Sposoby rozwiązywania sporów i prowadzenia mediacji
 • Reagowanie w sytuacjach trudnych
 • Rozwiązywanie konfliktów w oparciu o zasady i kontrakt
 • Sposoby integrowania klasy
 • Budowanie dobrej atmosfery w klasie

do góryWSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW KLASOWYCH

Dziś, sukces zależy przede wszystkim od tego, czy instytucja potrafi stworzyć profesjonalny i zgrany zespół. Nawet, gdy ściągniemy do siebie dużej klasy profesjonalistów, to dopiero połowa sukcesu. Doświadczenie, na przykład drużyn sportowych, pokazuje nam, że wygrywają nie te, które mają w swych szeregach większe gwiazdy, ale te, które są bardziej zgrane i potrafią wykorzystać możliwości tkwiące w grupie. Tu bowiem można zdziałać wiele więcej niż w pojedynkę. Dobry zespół jest w stanie szybko kreować pożądane rozwiązania, jak i lepiej radzić sobie z pojawiającymi się problemami. Jednakże zbudowanie takiego zespołu jest sztuką. Szkolenie nasze ma pomóc Państwu w osiągnięciu tego celu.

Celem szkolenia jest zbudowanie aktywnego, zintegrowanego zespołu, potrafiącego sprawnie realizować zadania i osiągać zamierzone cele oraz dostarczenie nauczycielom efektywnych narzędzi współpracy.

Tematyka zajęć:
 • Budowanie atmosfery współpracy
 • Rozpoznawanie własnego stylu pracy, czyli moje silne i słabe strony - Jak z ograniczeń uczynić zasoby?
 • Wypracowanie zespołowego stylu komunikacji
 • Psychologia i struktura grupy - dostrzec to, co ukryte.
 • Rozwój kompetencji interpersonalnych i poznanie narzędzi budowania dobrego kontaktu
 • Nabywanie umiejętności pracy w zespole i wspólnego rozwiązywania problemów
 • Zasady i schematy pracy grupowej
 • Metody współpracy grupowej
 • Rola informacji zwrotnej
 • Praca na przypadkach
 • Poznanie siły zespołu

do góryKONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW O CHARAKTERZE SUPERWIZYJNYM (indywidualne i grupowe)

Każdemu z nas w swej pracy zawodowej zdarzają się sytuacje, w których potrzebujemy wsparcia z zewnątrz. Sytuacje których nie rozumiemy, w których nie wiemy co zrobić lub najzwyczajniej utknęliśmy. Albo takie, w których pojawiają się u nas silne, negatywne emocje utrudniające działanie.

Zazwyczaj, wtedy, wsparcie kogoś z zewnątrz, kto potrafi dostrzec sytuację w sposób bardziej zdystansowany wystarcza, by znaleźć pozytywne rozwiązanie.

Proponujemy Państwu konsultacje (dla osób pracujących zarówno indywidualnie, jak i grupowo). Konsultacja dotyczyć może dwóch aspektów:
 • Strategii postępowania z osobą, bądź osobami, z którymi pracujemy. Jak znaleźć najlepsze rozwiązanie? Co konkretnie zrobić? Jak postąpić?
 • Problem może dotyczyć naszej osobistej relacji z tymi, z którymi pracujemy. Jak znaleźć zasoby w kontakcie, który sprawia nam problem. Jak pomóc siebie i dać sobie wsparcie, by zmierzyć się z sytuacją?
do góry


zielone (1 kB)
© Copyright 2016 Cedr, Design by Martin
All Rights Reserved